# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
سید جواد احمدپناهی 4 58 3 0
رضا جمشیدی 17 813 24 0
سید بابک رسولی آهاری 3 25 0 4
ابراهیم شهروزیان 4 74 3 8
کیوان کرامتی 6 214 5 0
محمدحسن یوسفی 6 94 3 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
سید جواد احمدپناهی 3 23 4 3
رضا جمشیدی 5 118 10 22
سید بابک رسولی آهاری 2 7 6 12
ابراهیم شهروزیان 3 36 12 39
کیوان کرامتی 4 76 12 33
محمدحسن یوسفی 3 19 12 27
Top