# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
سید جواد احمدپناهی 4 59 3 0
رضا جمشیدی 17 858 24 0
سید بابک رسولی آهاری 3 25 0 4
ابراهیم شهروزیان 4 79 3 8
کیوان کرامتی 6 223 4 0
محمدحسن یوسفی 6 103 4 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
سید جواد احمدپناهی 3 24 4 3
رضا جمشیدی 5 122 10 22
سید بابک رسولی آهاری 2 7 6 12
ابراهیم شهروزیان 3 38 12 39
کیوان کرامتی 4 77 12 33
محمدحسن یوسفی 3 24 13 28
Top